Global integritetspolicy

1. Översikt

GOJO åtar sig att upprätthålla noggrannheten i och säkerheten för dina personuppgifter. Denna globala integritetspolicy (”integritetspolicy”) förklarar vilka typer av personuppgifter vi kan samla in om dig under utövandet av verksamhet, varför dina personuppgifter samlas in, hur vi använder dem och när vi kan överföra dem till en tredje part. Den förklarar dessutom dina rättigheter:

 • att begära att vi tillhandahåller dig en kopia av de personuppgifter vi har om dig,
 • att begära att vi rättar de personuppgifter vi har om dig samt
 • att vi uppfyller andra juridiska rättigheter du har avseende de personuppgifter vi har om dig.

Denna integritetspolicy gäller från den 1 januari 2020. Den ersätter alla andra integritetspolicyer som vi har utfärdat.

I denna integritetspolicy gäller att termen

a. ”Enskild person” avser en levande fysisk person och omfattar alla faktiska och potentiella GOJO-kunder, slutanvändare av GOJO-produkter, användare av våra webbplatser samt andra vars personuppgifter vi kan samla, använda, lagra och överföra. Enskilda personer omfattar inte våra anställda, presumtiva anställda eller uppdragstagare, för vilka vi har en separat integritetspolicy. Vi använder dessutom termerna ”du” eller ”din” i denna integritetspolicy för att hänvisa till individer.

b. ”GOJO” avser GOJO Industries, Inc. och alla dess dotterbolag och närstående företag, dock med undantag för de som upprätthåller sina egna integritetspolicyer. GOJO benämns även ”vi”, ”oss” och ”vår”.

Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) eller i delstaten Kalifornien eller Nevada i USA kan du ha ytterligare rättigheter avseende de personuppgifter vi har om dig. Dessa beskrivs i:

Denna integritetspolicy beskriver ett brett urval av databehandlingsaktiviteter. Den bygger på aktuell lagstiftning, principer för rättvis informationspraxis och bästa rutiner.

2. GOJO är ett globalt huvudkontor med huvudkontor i USA

GOJO är ett globalt företag vars huvudkontor är beläget i Akron, Ohio i USA. Dina personuppgifter kan överföras till GOJO-kontor och tredje parter i USA och andra länder eller territorier som inte erbjuder samma dataskyddsnivå som det land där du är bosatt. Oavsett vilket land dina personuppgifter samlas in, behandlas eller lagras i kommer vi att behandla dem i enlighet med denna integritetspolicy.

3. Vad är personuppgifter?

Personuppgifter (”PU”) avser alla uppgifter som (i) direkt och tydligt identifierar en individ (t.ex. namn) eller (ii) kan användas i kombination med andra uppgifter för att rimligen identifiera en enskild person (t.ex. kön, ålder eller arbetsadress).

4. Vad är känsliga personuppgifter?

Känsliga personuppgifter (”känsliga uppgifter”) är en undergrupp av PU med känsligare beskaffenhet än PU. De avslöjar rastillhörighet, religion, nationellt ursprung, politiska åsikter, fackmedlemskap, könsidentifiering, sexuell läggning, genetiska uppgifter och biometriska uppgifter.

5. Vilka PU samlar in?

Vi kan samla in, lagra och använda olika typer av PU om dig. De olika typerna av PU kan omfatta:

 • för- och efternamn, bostadsadress, företagsnamn och -adress, IP-adress, e-postadress och företags- och mobilnummer,
 • underskrift, kontonummer och lösenord och kreditkortsnummer,
 • hur länge du har haft ett konto hos GOJO,
 • kön, födelsedatum och civilstånd samt
 • webbläsningstid, cookieuppgifter, webbplatshistorik och kontoidentifierare i sociala medier.

Även om det är ovanligt för oss att göra det kan vi ibland samla in känsliga uppgifter i begränsade fall.

6. Samlar vi in PU om barn?

Nej. GOJO samlar inte medvetet in eller behåller PU om barn under 18 års ålder och kommer att radera sådana uppgifter om de samlas in eller behandlas av misstag.

7. Vem ger oss dina PU?

Vi samlar in dina PU från dig när du:

 • samverkar med oss på en av våra webbplatser före och efter att ha blivit kund eller slutanvändare,
 • ber oss att tillhandahålla dig våra produkter eller tjänster och du ger oss dina PU med din begäran,
 • kommunicerar med oss via telefon, e-post, en av våra webbplatser eller korrespondens på papper,
 • besöker en av våra webbplatser som innehåller cookies och liknande teknik. (se avsnitt 8 nedan avseende vår användning av cookies), eller
 • svarar på ett av våra kampanjer, begär ett varuprov, deltar i lotterier eller tävlingar eller prenumererar på kampanjer från oss, inklusive via e-post.

Om du inte ger oss dina PU när de efterfrågas, kan vi eventuellt inte utföra alla våra rättsliga och avtalsenliga förpliktelser eller utföra alla aktiviteter som exempelvis att förse dig med marknadsföringsmaterial. Vi kommer att informera dig om och när denna situation uppstår och vilka följderna av att inte tillhandahålla dina PU kommer att bli.

Vi samlar dessutom in dina PU från tredje part, t.ex.:

 • de som tillhandahåller oss dina PU så att vi kan kontakta dig med information om GOJO-produkter och -tjänster och
 • våra distributörer och marknadsföringsrepresentanter.

8. Cookies.

GOJO använder olika typer av cookies och liknande teknik på sina webbplatser. Vissa av dessa tekniker samlar in dina PU. Se vår cookiepolicy.

9. På vilken rättslig grund samlar GOJO in och behandlar dina PU?

Det finns ett antal anledningar till att GOJO samlar in och behandlar dina PU. Dessa omfattar:

 • du har givit oss samtycke. Samtycket kan vara skriftligteller också kan det vara muntligt,
 • vi måste behandla dina PU för att kunna utföra ett avtal mellan dig och GOJO. Vi behöver exempelvis dina PU för att skicka marknadsföringsmaterial som du begärde till dig eller för att genomföra ett lotteri,
 • behandling krävs för att GOJO ska uppfylla en rättslig förpliktelse. GOJO behöver exempelvis vissa PU för att ge oss möjlighet att behandla din inköpsorder samt
 • andra anledningar som är tillåtna enligt lag.

10. Hur använder vi de PU vi upprätthåller om dig?

GOJO använder dina PU för att:

 • hantera alla delar av vår relation med dig. Detta omfattar att skicka marknadsföringsmaterial till dig, hantera produktbeställningar, leverera tjänster som exempelvis PURELL SMARTLINK™, informera dig om priser och rabatter samt schemalägga installationer av dispensrar,
 • besvara dina frågor,
 • fastställa hur våra webbplatser används,
 • förbättra webbplatsinnehåll samt
 • förse dig med målinriktad information.

11. Sammanlagda data.

I vissa fall kan GOJO använda din information i kombination med information som tillhör andra enskilda personer. I denna process använder vi olika metoder för att ta bort alla delar av PU från din information innan den kombineras den med enskilda personers information. Resultatet av denna process är sammanlagda data som inte kan användas för att identifiera dig eller någon annan enskild person. Vi använder dessa sammanlagda data av flera anledningar, inklusive förbättringar av våra produkter och tjänster och vårt sätt att leverera dem till dig.

12. Delar GOJO dina PU med tredje parter?

GOJO säljer inte dina PU till tredje parter för betalning av pengar.

GOJO kan överföra dina PU till tredje parter när GOJO inte får någon betalning för det.exempel på dessa överföringar omfattar:

 • när du begär att vi gör så, eller ge ditt samtycke till att vi gör det,
 • till tjänsteleverantörer. En ”tjänsteleverantör” är ett företag eller en fysisk person som behandlar dina PU för ett GOJO-affärsändamål enligt ett skriftligt avtal mellan GOJO och tjänsteleverantören. Exempel på affärsändamål är behandling av produktbeställningar, hantering av beställningar av varuprover och tillhandahållande av kampanjtjänster samt
 • till våra distributörer och marknadsföringsrepresentanter för att hjälpa dem i deras säljinsatser.

GOJO kommer också att ge dina PU till en tredje part i följande situationer:

 • om GOJO säljer en verksamhet kan dina PU skickas till köparen av den verksamheten. Om GOJO köper en verksamhet, kan GOJO förvärva PU för den verksamhetens kunder och presumtiva,
 • när det krävs enligt lag eller ett domstolsbeslut eller krävs från en annan myndighet,
 • när GOJO fastställer att det behövs eller är önskvärt för att skydda vår säkerhet och våra medarbetares och andras säkerhet,
 • när de PU vi överför är tillgängliga för allmänheten via offentliga register samt
 • när vi söker rådgivning från professionella rådgivare som advokater och revisorer.

13. Dina rättigheter avseende dina PI

Du har rätt att få information om varför GOJO samlar in dina PU och hur GOJO använder dina PU. Denna integritetspolicy förser dig med denna information.

Du har även de rättigheter som beskrivs i underavsnitt A–H nedan. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter kan du kontakta oss på följande sätt:

 • Om du är en enskild person som bor i Storbritannien, Spanien eller Portugal ska du skicka din förfrågan till GOJOGDPR@GOJO.COM.
 • Om du är en enskild person som är bosatt i Frankrike ska du skicka din förfrågan till ContactGDPR@gojo.fr.
 • Om du är en enskild person som är bosatt på annan plats i Europa ska du skicka din förfrågan till GDPRcontact@gojo.de.
 • Om du är en enskild person som är bosatt i någon annan del av världen, inklusive USA, ska du använda denna länk för att skicka din förfrågan eller
  • Kontakta oss på 1 800 563 2190.

När du kontaktar GOJO för att utöva någon av de rättigheter du har, såsom beskrivs nedan, kan vi begära uppgifter från dig så att vi kan bekräfta din identitet. Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att bekräfta att person som gör förfrågan är du. Om vi inte kan verifiera att den person som gör förfrågan är du kan GOJO neka denna förfrågan.

Det tillkommer ingen avgift för att begära och få dina PU. Om GOJO inte kan ge dig åtkomst till dina PU kommer vi att informera dig om de tillåtna orsakerna till att vi inte gör det.

Dessutom kan det hända att GOJO inte alltid kan uppfylla din förfrågan på tillfredsställande sätt. I vissa fall kan det vara förbjudet för GOJO enligt lag, avtal eller berättigat intresse för att helt uppfylla din förfrågan. När dessa situationer uppstår kommer GOJO att informera dig om varför vi inte kan uppfylla din förfrågan.

Du har följande rättigheter:

A. Åtkomst

På begäran kommer vi att ge dig tillgång till de PU vi har samlat in om dig.

B. Rättelse

GOJO försöker vara säkra på att dina PU är korrekta, aktuella och fullständiga. Om du tror att de PU GOJO har samlat in och lagrar om dig är felaktiga, ofullständiga eller föråldrade kan du begära ändring eller rättelse av dessa PU.

C. Radering (kallas även ”rätt att bli bortglömd”)

Du kan begära att vi raderar de PU som GOJO upprätthåller om dig. GOJO kan lagra dina PU så länge vi anser att det är nödvändigt att uppfylla de ändamål som dina PU samlades in för.

Det finns tillfällen då tillämplig lag tillåter eller kräver att vi vägrar att radera dina PU. Om vi inte kan radera dina PU kommer vi att informera dig om varför det är omöjligt.

D. Begränsa behandling

Du kan begära att GOJO begränsar behandlingen av dina PU under vissa omständigheter, inklusive om du anser att dina PU inte är korrekta.

E. Portabilitet

Du har, om möjligt med tanke på GOJO:s då aktuella automatiserade system och dataarkitektur, rätt att få dina PU från i maskinläsbart format.

F. Invändningar

Du har rätt att under begränsade omständigheter göra invändningar mot att GOJO behandlar dina PU.

G. Automatiserad behandling

Du har rätt att be oss att sluta använda dina PU för automatiserad behandling, som exempelvis profilering.

H. Ta tillbaka samtycke

När GOJO samlar in och behandlar dina PU baserat på ditt samtycke har du rätt att ta tillbaka ditt samtycke.

I. Lämna in klagomål

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till lämplig myndighet om du tror att GOJO inte har efterlevt denna integritetspolicy eller har brutit mot lagen.

14. Lagring av dina PI

Vi kommer att behålla dina PU så länge det behövs för att uppfylla de ändamål som de samlades in för och för att vi ska kunna efterleva alla rättsliga, redovisnings- och rapporteringskrav.

15. Insamlade uppgifters säkerhet

Vi åtar oss att värna om säkerheten för de PU vi samlar in från dig. GOJO vidtar rimliga fysiska, tekniska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda uppgifterna mot förstörelse, förlust och obehörig eller olämplig åtkomst eller användning.

16. Vem kan jag kontakta om mina rättigheter enligt denna integritetspolicy?

Använd kontaktuppgifterna i avsnitt 13 ovan. Kontaktpunkten varierar beroende på vilket land du bor i.

17. Ändringar i denna integritetspolicy

Det datum då denna integritetspolicy träder i kraft är 1 januari 2020.

Vi kan ändra denna integritetspolicy då och då. En ändrad version av denna integritetspolicy kommer att finnas tillgänglig på vår webbplats.

Dina rättigheter om du bor i EES

1. Personuppgiftsansvariga

GDPR definierar en ”personuppgiftsansvarig” som en fysisk eller juridisk person som fastställer ändamålet för att behandla PU.

De personuppgiftsansvariga är:

GOJO Industries – Europa Ltd
Unit 5 & 6 Stratus Park
Brinklow, Milton Keynes MK10 0DE
Storbritannien,

GJF Holding SAS
8 rue Léon Jouhaux
77183 Croissy-Beaubourg
Frankrike,

Laboratoires Prodene Klint
8 rue Léon Jouhaux
77183 Croissy-Beaubourg
Frankrike samt

Prodene Gmbh
Im Trutz Frankfurt 55
60322 Frankfurt
Tyskland

2. Överföringar av PU utanför EES

Om du är bosatt inom EES och vi överför dina PU utanför EES kommer vi att upprätta en av de nödvändiga skyddsåtgärderna så att överföringen efterlever europeiska dataskyddslagar. GOJO förlitar sig på Europeiska kommissionens godkända standardavtalsklausuler vid överföring av dina PU till ett land, t.ex. USA, vars integritetslagstiftning inte betraktas som tillräckliga av kommissionen. En kopia av de standardavtalsklausuler vi har upprättat kan beställas via e-post till GOJOGDPR@GOJO.COM.

3. Rättigheter efter dödsfall

Om tillåtet enligt gällande lag kan du definiera riktlinjer avseende lagring, radering och utlämnande av dina PU efter din död. Dessa riktlinjer kan vara allmänna eller specifika.

Dina rättigheter om du bor i Kalifornien

Utöver andra rättigheter som redan diskuteras i denna integritetspolicy gäller att om du är en konsument i Kalifornien, enligt definitionen i California Consumer Privacy Act av 2018 (”CCPA”), kan Kaliforniens lagar ge dig ytterligare rättigheter med avseende på dina PU. CCPA definierar PU mycket brett. Alla PU som samlas in av oss in samlas in för det kommersiella ändamålet att effektivt tillhandahålla dig våra produkter och tjänster, såväl som att ge dig möjlighet att lära dig mer om och dra fördel av våra produkter och tjänster.

Dessutom gäller att om en kalifornisk konsument utövar sina rättigheter enligt CCPA får vi inte diskriminera den konsumenten genom att neka honom eller henne till våra varor eller tjänster, ta ut olika priser från liknande kunder eller tillhandahålla en annan nivå eller kvalitet på våra varor eller tjänster.


1. Överföring av dina PU till tredje parter

A. Försäljning.

GOJO säljer inte dina PU till tredje parter för ekonomisk ersättning.

GOJO kan överföra dina PU till tredje parter när GOJO inte får någon betalning för det. Lagarna i Kalifornien definierar ”försäljning” som försäljning, frisläppande eller utlämnande av dina PU mot betalning av pengar eller något annat av värde som tas emot i gengäld.

Om du vill anvisa oss att inte sälja dina PU, du kan göra det på följande sätt:

Vi kan sälja (men inte för ekonomisk ersättning) följande typer av PU till tredje parter som inte är tjänsteleverantörer:

 • för- och efternamn, företagsnamn och -adress samt företags- och mobilnummer.

B. Överföring till tjänsteleverantörer.

Vi kan överföra dina PU till en extern tjänsteleverantör för ett affärsändamål. Vi överför följande typer av PU till externa tjänsteleverantörer för ett affärsändamål:

 • för- och efternamn, företagsnamn och -adress, företags- och mobilnummer och underskrift,
 • GOJO-kontonummer samt
 • kontonamn för sociala medier.

2. Överföring av dina PU till tredje parter för direktmarknadsföring

Lagarna i Kalifornien ger dig rätt att begära ytterligare information från oss om vi överför eller delar dina PU med tredje parter för deras direktmarknadsföringsändamål. GOJO varken överför eller delar dina PU med tredje parter för deras direktmarknadsföringsändamål.

3. Do Not Track

Våra webbplatser använder cookies och liknande teknik. Om du behöver ytterligare information om hur vi använder cookies och liknande teknik kan du klicka på länken här för att läsa vår cookiepolicy.

Observera att våra webbplatser inte reagerar på webbläsarinställningar för att inte spåra och inte deltar i några So Not Track-ramverk som skulle ge oss möjlighet att svara dig. Vi kommer dock att efterleva förfrågningar om att stänga av cookies som du anger med hjälp av vårt center för cookieinställningar. Du får åtkomst till vårt center för cookieinställningar här.

Dina rättigheter om du är bosatt i Nevada

Lagarna i Nevada kan ge dig möjlighet att anvisa oss att inte sälja vissa av dina PU mot ekonomisk ersättning. Observera dock att GOJO inte säljer PU till tredje parter mot ekonomisk ersättning.