Wereldwijd privacybeleid

1. Overzicht

GOJO zet zich in voor het behoud van de nauwkeurigheid en beveiliging van uw persoonlijke informatie. In dit wereldwijde privacybeleid (“Privacybeleid”) wordt uitgelegd welke soorten persoonlijke informatie we over u kunnen verzamelen in het kader van onze bedrijfsvoering, waarom deze wordt verzameld, hoe we uw persoonlijke informatie gebruiken en wanneer we uw persoonlijke informatie kunnen overdragen aan een derde partij. Het geeft ook uitleg over de rechten waarover u beschikt

 • om een kopie aan te vragen met de persoonlijke informatie die wij over u bewaren;
 • dat wij de persoonlijke informatie die we over u bewaren, corrigeren; en,
 • andere wettelijke rechten die u hebt met betrekking tot de persoonlijke informatie die wij over u bewaren. 

Dit Privacybeleid zal op 1 januari 2020 ingaan. Het vervangt elk ander privacybeleid die we hebben gepubliceerd. 

In dit Privacybeleid betekent de term:

a. “Persoon” een levende natuurlijke persoon en omvat alle huidige en potentiële klanten van GOJO, eindgebruikers van producten van GOJO, gebruikers van onze websites en anderen over wie wij persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen . Persoon omvat niet onze medewerkers, potentiële medewerkers en aannemers voor wie we een apart privacybeleid hebben. We gebruiken in dit privacybeleid ook “u” of “uw” om te verwijzen naar Personen.

b. “GOJO” betekent GOJO Industries, Inc. en al haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, met uitzondering van die welke hun eigen privacybeleid hebben. GOJO wordt ook aangeduid als “wij”, “ons” en “onze”.

Als u in de Europese Economische Ruimte (“EER”), de Amerikaanse staat Californië of de Amerikaanse staat Nevada woont, kunt u aanvullende rechten hebben met betrekking tot de persoonlijke informatie die wij over u bewaren. Deze worden beschreven in

Dit Privacybeleid beschrijft een breed scala aan werkzaamheden op het gebied van gegevensverwerking. Het is gebaseerd op de huidige wetgeving, eerlijke informatiepraktijken en goede praktijken. 

2. GOJO is een wereldwijd bedrijf met hoofdkantoor in de Verenigde Staten

GOJO is een wereldwijd bedrijf met zijn hoofdkantoor in Akron, Ohio, VS. Uw persoonlijke informatie kan worden overgedragen naar GOJO-locaties en aan derden in de Verenigde Staten en andere landen of gebieden die niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als het land waarin u woont. Ongeacht het land waar uw PI wordt verzameld, verwerkt of opgeslagen, zullen wij uw PI verwerken in overeenstemming met dit Privacybeleid.

3. Wat is persoonlijke informatie?

Persoonlijke informatie (“PI”) betekent alle informatie die (i) rechtstreeks en duidelijk een Persoon identificeert (bijvoorbeeld uw naam) of (ii) in combinatie met andere informatie kan worden gebruikt om een Persoon redelijkerwijs te identificeren (bijvoorbeeld uw geslacht, leeftijd of werkadres).

4. Wat is gevoelige persoonlijke informatie?

Gevoelige persoonlijke informatie (“Gevoelige informatie”) is een subgroep PI die gevoeliger is dan PI. Het onthult ras, religie, nationale afkomst, politieke opvattingen, vakbondslidmaatschap, seksuele voorkeuren, seksuele geaardheid, genetische gegevens en biometrische gegevens.

5. Welke PI verzamelen we?

We kunnen verschillende soorten PI over u verzamelen, opslaan en gebruiken. De soorten PI kunnen omvatten:

 • Voor- en achternaam, huisadres, bedrijfsnaam en adres, internetprotocoladres, e-mailadres en zakelijke en mobiele telefoonnummers;
 • Handtekening, rekeningnummer en wachtwoord en creditcardnummer;
 • De tijd dat u al een account bij GOJO hebt;
 • Geslacht, geboortedatum en burgerlijke staat; en;
 • Browsetijd, cookiesinformatie, websitegeschiedenis en social media-account-ID.

Hoewel we dit zelden doen, kunnen we soms in uitzonderlijke gevallen gevoelige informatie verzamelen.

6.  Verzamelen we de PI van kinderen?

Nee. GOJO verzamelt en bewaart niet bewust PI over kinderen jonger dan achttien jaar en zal dergelijke informatie verwijderen indien deze per ongeluk is verzameld of verwerkt.

7. Wie verstrekt ons uw PI?

Wij verzamelen uw PI als u:

 • Met ons communiceert via een van onze websites voor of nadat u klant of eindgebruiker bent geworden;
 • Ons verzoekt om onze producten of diensten aan u te leveren en u ons bij uw verzoek uw PI verstrekt;
 • Telefonisch of via e-mail, via een van onze websites of schriftelijk met ons communiceert;
 • Een van onze websites bezoekt, wat ook cookies en soortgelijke technologieën omvat. (Zie, sectie 8 hieronder met betrekking tot ons gebruik van cookies); of,
 • Reageert op een van onze promoties, een proefmonster voor een product aanvraagt, meedoet aan sweepstakes of wedstrijden of u inschrijft voor het ontvangen van onze promoties, inclusief via e-mail.     

Als u uw PI niet aan ons verstrekt wanneer dit wordt gevraagd, kunnen wij mogelijk niet al onze wettelijke en contractuele verplichtingen nakomen of alle activiteiten uitvoeren, zoals het u verstrekken van marketingmateriaal. Wij zullen duidelijk aangeven of en wanneer deze situatie zich voordoet en wat de gevolgen zijn van het niet verstrekken van uw PI.

We verzamelen uw PI ook van derden, zoals van:

 • Degenen die uw PI aan ons verstrekken, zodat we contact met u kunnen opnemen over producten en diensten van GOJO; en,
 • Onze distributeurs en marketingvertegenwoordigers.

8. Cookies.

GOJO maakt gebruik van verschillende soorten cookies en soortgelijke technologieën op haar websites. Sommige van deze technologieën verzamelen uw PI. Raadpleeg ons cookiebeleid.   

9. Op welke rechtsgrondslag verzamelt en verwerkt GOJO uw PI?

Er zijn een aantal redenen waarom GOJO uw PI verzamelt en verwerkt. Deze redenen zijn onder meer:

 • U hebt ons toestemming gegeven. De toestemming kan schriftelijk zijn. Of het kan mondeling zijn;
 • We moeten uw PI verwerken om een contract tussen u en GOJO uit te voeren. We hebben bijvoorbeeld uw PI nodig om u het door u aangevraagde marketingmateriaal toe te sturen of om een sweepstake uit te voeren;
 • De verwerking is nodig zodat GOJO aan een wettelijke verplichting kan voldoen. GOJO heeft bijvoorbeeld bepaalde PI nodig zodat we uw bestelling kunnen verwerken; en, 
 • Andere door de wet toegestane redenen.

10. Hoe gebruiken we de PI die we over u bewaren?

GOJO gebruikt uw PI om:

 • Alle aspecten van onze relatie met u te beheren. Dit omvat het verzenden van promotiemateriaal, het afhandelen van productbestellingen, het leveren van diensten zoals PURELL SMARTLINK™, het communiceren met u over prijzen en kortingen en het plannen van de installatie van dispensers;
 • Te reageren op uw vragen;
 • Vast te stellen hoe onze websites worden gebruikt;
 • De inhoud van de website te verbeteren; en,
 • U gerichte informatie te verstrekken.

11. Samengestelde gegevens.

In sommige gevallen kan GOJO uw informatie gebruiken in combinatie met informatie die eigendom is van andere Personen. In deze procedure maken we gebruik van verschillende methoden om de identificeerbare delen van de PI uit uw informatie te verwijderen voordat we deze informatie combineren met de informatie van andere Personen. Het resultaat van deze procedure zijn samengestelde gegevens, die u of een andere Persoon niet kunnen identificeren.  Wij gebruiken deze samengestelde gegevens om verschillende redenen, waaronder het aanbrengen van verbeteringen aan onze producten en diensten en in de manier waarop wij ze aan u leveren. 

12. Deelt GOJO uw PI met derden?

GOJO verkoopt uw PI niet tegen een geldelijke vergoeding aan derden.

GOJO kan uw PI aan derden overdragen indien GOJO geen geldelijke vergoeding ontvangt. Voorbeelden van deze overdracht zijn:

 • Wanneer u ons verzoekt om dit te doen, of uw toestemming geeft om dit te doen;
 • Aan dienstverleners. Een “Dienstverleners” is een bedrijf of persoon die uw PI voor een zakelijke doel van GOJO verwerkt op basis van een schriftelijk contract tussen GOJO en de Dienstverlener. Voorbeelden van een zakelijk doel zijn het verwerken van productorders, het voldoen aan aanvragen van proefmonsters en het bieden van promotionele diensten; en,
 • Aan onze distributiepartners en marketingvertegenwoordigers om te assisteren bij hun verkoopinspanningen.

GOJO zal uw PI ook in de volgende situaties aan een derde verstrekken:

 • Als GOJO een bedrijf verkoopt, kan uw PI naar de koper van dat bedrijf worden verzonden. Als GOJO een bedrijf koopt, kan het de PI van klanten en potentiële klanten van dat bedrijf verwerven;
 • Wanneer vereist door de wet of op bevel van een rechtbank of andere overheidsinstantie;
 • Wanneer GOJO bepaalt dat dit nodig of wenselijk is om onze veiligheid en de veiligheid van onze werknemers en anderen te beschermen;
 • Wanneer de PI die we overdragen beschikbaar is voor het publiek in overheidsregisters; en,
 • Wanneer we advies vragen aan professionele adviseurs zoals advocaten en accountants.

13. Uw rechten met betrekking tot uw PI

U hebt recht om geïnformeerd te worden over de reden waarom GOJO uw PI verzamelt en hoe GOJO uw PI gebruikt. Dit Privacybeleid biedt u deze informatie.

U beschikt ook over de rechten die hieronder staan beschreven in A. – H. Om gebruik te maken van deze rechten, dient u contact op te nemen met:

 • Als u een persoon bent die in het Verenigd Koninkrijk, Spanje of Portugal woont, stuur uw verzoek dan naar GOJOGDPR@GOJO.COM.
 • Als u een persoon bent die in Frankrijk woont, stuur uw verzoek dan naar ContactGDPR@gojo.fr.
 • Als u een persoon bent die elders in Europa woont, stuur uw verzoek dan naar GDPRcontact@gojo.de.
 • Als u een persoon bent die in een ander deel van de wereld woont, inclusief de Verenigde Staten, gebruik dan deze link om uw aanvraag in te dienen; of,
  • Neem contact met ons op via 1 800-563-2190.

Wanneer u contact opneemt met GOJO om gebruik te maken van een van de rechten waarover u beschikt, zoals hieronder beschreven, kunnen wij informatie van u opvragen zodat we uw identiteit kunnen vaststellen. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om vast te stellen dat u de Persoon bent die het verzoek indient. Als we niet kunnen verifiëren dat u de Persoon bent die het verzoek indient, kan GOJO het verzoek weigeren.

Er zijn geen kosten verbonden aan het aanvragen en ontvangen van uw PI. Als GOJO u geen inzage kan geven in uw PI, zullen wij u informeren over de geldige redenen waarom wij dit niet kunnen doen.

Bovendien kan het zijn dat GOJO uw aanvraag niet altijd naar uw tevredenheid vervult. In sommige gevallen kan het GOJO bij wet, overeenkomst of legitiem belang verboden zijn om volledig aan uw verzoek te voldoen.  Wanneer deze situaties zich voordoen, zal GOJO u informeren waarom wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen. 

U beschikt over de volgende rechten:

A. Inzage.

Wij zullen u op verzoek inzage geven in de PI die wij over u hebben verzameld.

B. Correctie (ook bekend als rectificatie)

GOJO probeert zich ervan te verzekeren dat uw PI die in ons bezit is, accuraat, actueel en volledig is. Als u meent dat de PI die GOJO over u heeft verzameld en bewaard onjuist, onvolledig of verouderd is, kunt u om de wijziging of correctie van die PI vragen.

C. Verwijdering (ook bekend als het ‘Recht om te worden vergeten’)

U kunt verzoeken dat we de PI die GOJO over u bewaart verwijderen. GOJO kan uw PI bewaren zolang wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor de PI werd verzameld.

Er zijn gevallen waarin de toepasselijke wetgeving ons toestaat of verplicht om de verwijdering van uw PI te weigeren. In het geval dat we uw PI niet kunnen verwijderen, zullen we u informeren over de redenen waarom dit niet kan.

D. Verwerking beperken

U kunt verzoeken dat GOJO de verwerking van uw PI onder bepaalde omstandigheden beperkt, onder meer als u denkt dat de PI niet correct is.

E. Overdraagbaarheid

U hebt het recht, indien mogelijk met de op dat moment beschikbare geautomatiseerde systemen en data-architectuur, om uw PI van GOJO in een machinaal leesbaar formaat te ontvangen.

F. Bezwaar

U hebt onder beperkte omstandigheden het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw PI door GOJO.

G. Geautomatiseerde verwerking

U hebt het recht om ons te vragen te stoppen met het gebruik van uw PI voor geautomatiseerde verwerking, zoals profilering.

H. Intrekken van toestemming

Wanneer GOJO uw PI op basis van uw toestemming verzamelt en verwerkt, hebt u het recht om uw toestemming in te trekken.

I. Een klacht indienen

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de betreffende overheidsinstantie als u denkt dat GOJO niet heeft voldaan aan dit Privacybeleid of de wet heeft overtreden.

14. Bewaren van uw PI

Wij zullen uw PI bewaren zo lang als dit nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor deze werd verzameld en om te kunnen voldoen aan alle wettelijke, boekhoudkundige en rapportagevereisten.

15. Beveiliging van verzamelde gegevens

Wij zetten ons in voor de bescherming van de beveiliging van de PI die wij over u verzamelen. GOJO neemt redelijke fysieke, technische en administratieve beveiligingsmaatregelen om de informatie te beschermen tegen vernietiging, verlies en onbevoegde of ongepaste inzage of gebruik.

16. Met wie kan ik contact opnemen over mijn rechten op grond van dit Privacybeleid?

Maak gebruik van de contactinformatie in bovenstaande sectie 13. Het contactpunt is afhankelijk van het land waarin u woont.

17. Wijzigingen in dit Privacybeleid

De ingangsdatum van dit Privacybeleid is 1 januari 2020.

We kunnen dit Privacybeleid op elk moment wijzigen. Een herziene versie van dit Privacybeleid zal op onze website beschikbaar zijn.

Uw rechten als u in de Europese Economische Ruimte woont 

1. Verantwoordelijken voor de verwerking van gegevens

De Algemene Verordening Gegevensbescherming definieert een “verwerkingsverantwoordelijke” als een persoon of entiteit die het doel bepaalt voor de verwerking van PI. 

De verwerkingsverantwoordelijken voor de verwerking van gegevens zijn:

GOJO Industries – Europe Ltd
Units 5 & 6 Stratus Park
Brinklow, Milton Keynes MK10 0DE
Verenigd Koninkrijk;

GJF Holding SAS
8 rue Léon Jouhaux
77183 Croissy-Beaubourg
Frankrijk;

Laboratoires Prodene Klint
8 rue Léon Jouhaux
77183 Croissy-Beaubourg
Frankrijk; en,

Prodene GmbH
Im Trutz Frankfurt 55
60322 Frankfurt
Duitsland

2. Overdracht van PI buiten de EER

Als u binnen de EER woont en wij uw PI overdragen buiten de EER, zullen wij een van de vereiste veiligheidsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de overdracht in overeenstemming zal zijn met de Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. GOJO maakt gebruik van de door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen bij de overdracht van uw PI naar een land, zoals de Verenigde Staten, waarvan de privacywetgeving door de Commissie als ontoereikend wordt beschouwd. Een kopie van de modelcontractbepalingen waar we gebruik van maken, kan worden aangevraagd bij GOJOGDPR@GOJO.COM.

3. Rechten na overlijden

Indien toegestaan door de wet, kunt u richtlijnen definiëren over de opslag, het wissen en de communicatie van uw PI na uw overlijden. Deze richtlijnen kunnen algemeen of specifiek zijn.

Uw rechten als u in Californië woont

Naast andere rechten die al in dit Privacybeleid zijn besproken, is het mogelijk dat, als u een Californische consument bent, zoals gedefinieerd door de Californische Consumer Privacy Act van 2018 (“CCPA”), de Californische wetgeving u aanvullende rechten geeft met betrekking tot uw PI. De CCPA definieert PI zeer breed. Alle PI die we verzamelen wordt verzameld voor het commerciële doel om onze producten en diensten effectief aan u te kunnen leveren en om u in staat te stellen meer te weten te komen over en te profiteren van onze producten en diensten.

Bovendien, als een Californische consument zijn of haar rechten onder de CCPA uitoefent, zullen we die consument niet discrimineren door hem of haar onze goederen of diensten te ontzeggen, door hem of haar andere prijzen of tarieven in rekening te brengen dan aan vergelijkbare consumenten of door een ander niveau of een andere kwaliteit van onze goederen of diensten aan te bieden.


1. Uw PI overdragen aan derden

A. Verkoop.

GOJO verkoopt uw PI niet tegen een geldelijke vergoeding aan derden.

GOJO kan uw PI aan derden overdragen indien GOJO geen geldelijke vergoeding ontvangt. De Californische wet definieert “verkopen” als het verkopen, vrijgeven of openbaar maken van uw PI tegen een geldelijke vergoeding of in ruil voor een andere tegenprestatie. 

Als u ons wilt verzoeken uw PI niet te verkopen, kunt u dit op de volgende manieren doen:

We kunnen de volgende soorten PI verkopen (maar niet tegen een geldelijke vergoeding) aan derden die geen dienstverleners zijn:

 • Voor- en achternaam, bedrijfsnaam en adres en zakelijke en mobiele telefoonnummers.   

B. Overdracht aan dienstverleners.

We kunnen uw PI overdragen aan een externe dienstverlener voor een zakelijk doel. We dragen de volgende soorten PI over aan externe dienstverleners voor een zakelijk doel:

 • Voor- en achternaam, bedrijfsnaam en adres, zakelijke en mobiele telefoonnummers en handtekening;
 • GOJO-accountnummer; en,
 • Namen van sociale media-accounts.      

2. Overdracht van uw PI aan derden voor directe marketing

De Californische wet staat u toe om aanvullende informatie bij ons op te vragen als wij uw PI overdragen aan of delen met derden voor hun directe marketingdoeleinden. GOJO verzendt of deelt uw PI niet met derden voor hun directe marketingdoeleinden.

3. Volg me niet

Onze websites maken gebruik van cookies en soortgelijke technologieën. Voor meer informatie over hoe we cookies en soortgelijke technologieën gebruiken, klik op de link hier om ons Cookiebeleid te lezen.

Houd er rekening mee dat onze websites niet reageren op de Volg me niet-browserinstellingen en niet deelnemen aan een van de Volg me niet-frameworks waarmee wij op u kunnen reageren. Wij zullen echter verzoeken om het gebruik van cookies uit te schakelen die u via ons cookie-voorkeurscentrum hebt ingesteld, inwilligen. U kunt hier ons cookie-voorkeurscentrum openen.

Uw rechten als u een inwoner van Nevada bent

De wet van Nevada kan u toestaan om ons te verzoeken om bepaalde PI niet tegen een geldelijke vergoeding te verkopen. Houd er echter rekening mee dat GOJO uw PI niet tegen een geldelijke vergoeding aan derden verkoopt.