Privacybeleid

Overzicht

GOJO streeft naar de instandhouding van de nauwkeurigheid en veiligheid van uw persoonsgegevens. In dit Privacybeleid inzake klantengegevens (“Privacybeleid”) wordt beschreven welk soort persoonsgegevens we over onze Klanten kunnen verzamelen, waarom deze gegevens worden verzameld, hoe we uw persoonsgegevens gebruiken, en in welke gevallen we uw persoonsgegevens zouden kunnen doorgeven aan derden.

In dit Privacybeleid verwijst:

a. “Klant” naar alle huidige en potentiële klanten van GOJO. Klanten worden in dit Privacybeleid ook aangeduid met “u” of “uw”.

b. “GOJO” naar GOJO Industries, Inc. en alle dochterondernemingen en filialen. GOJO wordt ook aangeduid met “we”, “ons” en “onze”.


1. Contactinformatie.

De Verwerkingsverantwoordelijken zijn:

GOJO Industries – Europe Ltd.
Units 5 & 6 Stratus Park
Brinklow, Milton Keynes
Verenigd Koninkrijk
MK10 0DE
GOJOGDPR@GOJO.COM.

GJF Holdings SAS
8 rue Leon Jouhaux
77183 Croissy-Beaubourg
Frankrijk
ContactGDPR@gojo.fr.

Laboratoires Prodene Klint
8 rue Léon Jouhaux
77183 Croissy-Beaubourg
France
ContactGDPR@gojo.fr.

Prodene GmbH
Im Trutz Frankfurt 55
60322 Frankfurt
Duitsland
GDPRcontact@gojo.de.

In dit Privacybeleid inzake klantengegevens worden uiteenlopende gegevensverwerkingsactiviteiten beschreven. Ons Privacybeleid is gebaseerd op de huidige wetgeving en de FAIR Information Principles. We zullen dit Privacybeleid aanpassen overeenkomstig de wetgeving van het land waarin u bent gevestigd indien deze wetgeving meer beperkingen oplegt.

2. GOJO is een wereldwijd opererende onderneming waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in de Verenigde Staten.

GOJO is een wereldwijd opererende onderneming waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Akron, Ohio, V.S. Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan GOJO-vestigingen en aan derden gevestigd in de Verenigde Staten en in andere landen of gebiedsdelen die niet hetzelfde gegevensbeschermingsniveau bieden als het land waarin u bent gevestigd. Indien u in de Europese Economische Ruimte (“EER”) bent gevestigd en we uw persoonsgegevens aan een land buiten de EER doorgeven, zorgen we voor passende veiligheidsmaatregelen zodat de doorgifte voldoet aan de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving. GOJO houdt zich aan de door de Europese Unie goedgekeurde modelcontractbepalingen bij de doorgifte van uw persoonsgegevens aan een land zoals de Verenigde Staten, waarvan de privacywetgeving niet adequaat is naar mening van de Europese Commissie. Een kopie van onze modelcontractbepalingen kan worden aangevraagd via GOJOGDPR@GOJO.COM.

3. Toepasselijkheid van ander GOJO-beleid

Dit Privacybeleid is uitsluitend van toepassing op de persoonsgegevens van klanten die we op een andere manier verzamelen dan via uw gebruik van een GOJO-website, en vervolgens verwerken, gebruiken en doorgeven. Ander beleid, zoals ons Online Privacybeleid, is van toepassing op ons gebruik van uw persoonsgegevens.

4. Wat zijn Persoonsgegevens?

Persoonsgegevens (“PG”) verwijst naar alle gegevens waardoor (i) een persoon direct en duidelijk wordt geïdentificeerd, bijvoorbeeld uw naam, of die (ii) kunnen worden gebruikt in combinatie met andere informatie om een persoon te identificeren, uw huisadres bijvoorbeeld.

5. Wat zijn Gevoelige Persoonsgegevens?

Gevoelige Persoonsgegevens (“Gevoelige Gegevens”) is een categorie PG die van gevoeliger aard zijn dan PG. Ze onthullen ras, godsdienst, nationale afkomst, politieke opvattingen, vakbondslidmaatschap, seksuele voorkeuren, seksuele geaardheid, genetische gegevens en biometrische gegevens.

6. Welke PG verzamelen we?

We verzamelen en bewaren verschillende categorieën PG over u in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

 • Bedrijfsnaam en -adres; zakelijke telefoonnummers en mobiele-telefoonnummers; naam van de voornaamste contactpersoon voor inkoop, en zijn of haar telefoonnummer en e-mailadres; naam van andere werknemers van de klant en hun telefoonnummers en e-mailadressen; naam en e-mailadres van eindgebruikers.

 • Voicemails, e-mails, correspondentie, documenten en andere zakelijke producten en communicatie gecreëerd, opgeslagen of doorgegeven via onze netwerken, applicaties, apparatuur, computers of communicatiemiddelen.

Indien u nalaat bepaalde gegevens te verstrekken wanneer hierom wordt gevraagd, zijn we mogelijk niet in staat om aan al onze wettelijke en contractuele verplichtingen te voldoen of alle activiteiten te verrichten zoals het verstrekken van marketingmateriaal aan u. We laten het u weten indien en wanneer een dergelijke situatie ontstaat en wat de gevolgen zijn van het niet verstrekken van uw PG.


7. Wie geeft uw PG aan ons?

We verzamelen uw PG via uzelf.

8. Op welke wettelijke grondslag verzamelt en verwerkt GOJO uw PG?

GOJO verzamelt en verwerkt uw PG om een aantal redenen. Deze redenen zijn:

 • U heeft ons toestemming gegeven. De toestemming kan schriftelijk, mondeling of impliciet worden gegeven.

 • Verwerking is noodzakelijk om een contract tussen u en GOJO uit te voeren. Zo kunnen we bijvoorbeeld om bankrekeninggegevens vragen zodat GOJO indien nodig betalingen kan verwerken.

 • Verwerking is noodzakelijk zodat GOJO kan voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo heeft GOJO bepaalde PG nodig om uw inkooporder te kunnen verwerken.

9. Hoe gebruiken we de over u verzamelde PG?

GOJO gebruikt uw PG:

 • Voor het beheren van alle aspecten van de (potentiële) klantenrelatie. Voor het verstrekken van bedrijfsstimuleringsprogramma's

 • Kennisgeving van aanvragen van vakbeurzen, aanvragen van monsters, algemene inlichtingen over onze producten en diensten.

10. Deelt GOJO uw PG met derden?

 • Ja. GOJO deelt uw PG soms met partijen buiten GOJO. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Indien u ons hierom vraagt, of ons hiervoor toestemming geeft

 • Om diensten te verlenen en voordelen te verstrekken met betrekking tot de (potentiële) klantenrelatie Hieronder vallen derden die systemen voor het beheren van (potentiële) klantrelaties gebruiken

 • Indien GOJO een bedrijf verkoopt, kunnen uw PG worden doorgegeven aan de koper van het bedrijf in kwestie Indien GOJO een bedrijf koopt, krijgt het mogelijk de PG van klanten van dat bedrijf

 • Wanneer dit wordt voorgeschreven door de wet of wordt opgelegd door een rechtbank of een ander overheidsorgaan

 • Indien GOJO bepaalt dat dit noodzakelijk of wenselijk is om aan de wet te voldoen of ter bescherming of waarborging van onze veiligheid, rechten of eigendommen, dan wel die van derden

 • Wanneer de PG openbare gegevens zijn

 • Om advies in te winnen bij onze professionele adviseurs

 • Om stimuleringsprogramma's te verstrekken aan onze distributeurs, klanten en eindgebruikers

Wanneer we uw PG met derden delen, verlenen deze derden een dienst aan GOJO om ons te helpen bij het beheren van onze relatie met u. We eisen dat zij uw PG uitsluitend gebruiken of vrijgeven voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, en dat zij redelijke voorzorgsmaatregelen treffen om de nauwkeurigheid, volledigheid en integriteit ervan te behouden en onrechtmatige toegang te voorkomen. Dit is niet van toepassing in noodgevallen of wanneer we een bevel of verzoek van een rechtbank of andere overheidsinstantie krijgen om hun uw PG te verstrekken.

11. Uw rechten ten aanzien van uw PG.

U heeft het recht te worden geïnformeerd over de redenen waarom GOJO uw PG verzamelt en hoe GOJO uw PG gebruikt. Dit Privacybeleid verstrekt u deze informatie.

GOJO verleent u toegang tot uw PG. Om toegang te krijgen tot uw PG:

Klanten gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Portugal kunnen hun verzoek sturen naar GOJOGDPR@GOJO.COM.

Klanten gevestigd in Frankrijk kunnen hun verzoek sturen naar ContactGDPR@gojo.fr.

In andere landen van Europa gevestigde klanten kunnen hun verzoek sturen naar GDPRcontact@gojo.de.

Wanneer u vraagt om inzage in uw PG, kunnen we u vragen om specifieke informatie teneinde uw identiteit vast te stellen. Het aanvragen en ontvangen van PG is kosteloos. Indien GOJO u geen inzage kan verlenen in uw PG, stellen we u op de hoogte van de redenen hiervan voor zover dit wordt toegestaan door de wet.

U heeft de volgende rechten:

A. Rectificatie (ook Correctie genoemd).

GOJO streeft ernaar dat de PG die we van u hebben juist, actueel en volledig zijn. Indien u denkt dat de PG die GOJO over u verzamelt onjuist, onvolledig of gedateerd zijn, kunt u ons verzoeken deze PG te wijzigen of corrigeren.

B. Verwijdering (het ‘recht op vergetelheid’).

U kunt ons verzoeken om de PG die GOJO over u bewaart te wissen. GOJO kan uw PG bewaren zolang als wij het noodzakelijk achten voor de doeleinden waarvoor de PG zijn verzameld. In sommige gevallen hebben wij uit hoofde van de toepasselijke wetgeving de mogelijkheid of verplichting om te weigeren uw PG te wissen. In het geval dat we uw PG niet kunnen wissen, informeren wij u over de redenen hiervan.

C. Beperking van de verwerking.

U kunt GOJO verzoeken om de verwerking van uw PG in bepaalde omstandigheden te beperken, onder meer wanneer u denkt dat de PG niet juist zijn.

D. Dataportabiliteit.

U heeft het recht om GOJO te verzoeken uw PG in een machine-leesbaar formaat te verstrekken wanneer de verwerking is geautomatiseerd.

E. Bezwaar.

In een beperkt aantal gevallen heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw PG door GOJO.

F. Geautomatiseerde verwerking.

U heeft het recht ons te verzoeken het gebruik van uw PG voor geautomatiseerde verwerking, zoals profilering, te beëindigen.

G. Toestemming intrekken.

Wanneer GOJO uw PG verzamelt en verwerkt op basis van uw toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken.

H. Opstellen van post mortem-richtlijnen:

Voor zover is toegestaan door de wet, kunt u richtlijnen opstellen voor de opslag, verwijdering en vrijgave van uw PG na uw overlijden. Deze richtlijnen kunnen algemeen of specifiek van aard zijn.

U heeft tevens het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, in het bijzonder in de lidstaat van de Europese Unie waar uw gewoonlijk verblijft, waar u werkt of waar een vermeende inbreuk op gegevensbeschermingswetgeving heeft plaatsgevonden.

12. Bewaren van uw PG

We bewaren uw PG zolang we deze nodig hebben voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, zoals om aan onze wettelijke, boekhoudkundige en rapportageverplichtingen te voldoen.

Dit betekent in algemene zin dat we uw PG bewaren gedurende de looptijd van uw contractuele verbintenis met ons, en voor de duur van een mogelijke verjaringstermijn voor claims die in de toekomst tegen ons zouden kunnen worden ingediend. Er bestaan ook een aantal categorieën gegevens, zoals belastinggegevens, waarvoor een wettelijk voorgeschreven bewaartijd geldt.

In bepaalde omstandigheden kunnen we uw PG anonimiseren, zodat ze niet meer met u in verband kunnen worden gebracht. In dit geval zouden we dergelijke informatie kunnen gebruiken zonder u hierover in te lichten.

PG verstrekt door potentiële klanten die uiteindelijk geen klant worden, worden tien (10) jaar bewaard na het laatste contact met de potentiële klant.

13. Verzamelt of bewaart GOJO PG van kinderen?

Nee. GOJO verzamelt of bewaart geen PG van de kinderen van klanten.

14. Veiligheid van verzamelde persoonsgegevens

We streven ernaar de veiligheid te waarborgen van de PG die we over u verzamelen. GOJO gebruikt aanvaardbare fysieke, technische en administratieve beveiligingsmechanismen om de gegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies en ongeoorloofde of ongewenste inzage en ongeoorloofd of ongewenst gebruik.

15. Met wie kan ik contact opnemen met vragen over mijn PG en dit Privacybeleid?

Klanten gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Portugal kunnen hun verzoek sturen naar GOJOGDPR@GOJO.COM.

Klanten gevestigd in Frankrijk kunnen hun verzoek sturen naar ContactGDPR@gojo.fr.

In andere landen van Europa gevestigde klanten kunnen hun verzoek sturen naar GDPRcontact@gojo.de.

16. Wijzigingen van het Privacybeleid inzake klantengegevens

De ingangsdatum van elke versie van dit Privacybeleid inzake klantengegevens wordt hieronder vermeld.

We kunnen dit Privacybeleid te allen tijde wijzigen. We stellen u op de hoogte van wijzigingen die van invloed zijn op u, tezamen met een toelichting op deze wijzigingen.

Ingangsdatum: 22 October 2018