Policy för skydd av personuppgifter

Översikt

För GOJO är det viktigt att dina personuppgifter är korrekta och skyddade. Denna Integritetspolicy för kunduppgifter (”Integritetspolicy”) förklarar vilka typer av personuppgifter vi kan komma att samla in från våra Kunder, varför de samlas in, hur vi använder dina personuppgifter och när vi kan komma att lämna över dina personuppgifter till tredje part.

I denna Integritetspolicy används termerna:

a. ”Kund” – alla nuvarande och potentiella kunder hos GOJO. I denna policy används också ”du”, ”dig” eller ”din”/”ditt”/”dina” för att referera till Kunder.

b. ”GOJO” – GOJO Industries, Inc. samt alla dotterbolag och associerade företag. I denna policy används också ”vi”, ”oss” och ”vår”/”vårt”/”våra” för att referera till GOJO.


1. Kontaktuppgifter.

Dataregisteransvarig är:

GOJO Industries – Europe Ltd.
Units 5 & 6 Stratus Park
Brinklow, Milton Keynes
Storbritannien
MK10 0DE
GOJOGDPR@GOJO.COM.

GJF Holding SAS
8 rue Leon Jouhaux
77183 Croissy-Beaubourg
Frankrike
ContactGDPR@gojo.fr.

Laboratoires Prodene Klint
8 rue Léon Jouhaux
77183 Croissy-Beaubourg
France
ContactGDPR@gojo.fr; och,

Prodene GmbH
Im Trutz Frankfurt 55
60322 Frankfurt
Tyskland
GDPRcontact@gojo.de.

Denna Integritetspolicy för kunduppgifter beskriver en mängd olika åtgärder för databehandling. Den bygger på nuvarande lagstiftning och principer för rimlig hantering av information. Om lagstiftningen i det land du uppehåller dig är mer restriktiv kommer vi att justera denna Integritetspolicy för att uppfylla kraven i lagstiftningen.

2. GOJO är ett globalt företag med huvudkontor i USA.

GOJO är ett globalt företag med huvudkontor i Akron, Ohio, USA. Dina personuppgifter kan överföras till platser där GOJO befinner sig och till tredje part som befinner sig i USA eller andra länder och territorier som inte erbjuder samma nivåer gällande dataskydd som det land i vilket du befinner dig. Om du befinner dig inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) och vi överför dina personuppgifter utanför EES kommer vi att vidta passande säkerhetsåtgärder för att överföringen ska ske i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. GOJO förlitar sig på Europeiska unionens godkända standardavtalsklausuler när dina personuppgifter överförs till ett land som t.ex. USA som ur Europeiska kommissionens perspektiv saknar adekvat dataskyddslagstiftning. En kopia av standardavtalsklausulerna vi använder kan efterfrågas på GOJOGDPR@GOJO.COM.

3. Tillämplighet av andra GOJO-policyer

Denna Integritetspolicy är endast tillämplig på Kunders personuppgifter som vi samlar in på andra sätt än genom din användning av någon av GOJO:s hemsidor och sedan behandlar, använder och överför. Andra policyer, som t.ex. vår Integritetspolicy online, är tillämpliga vad gäller hur vi använder dina personuppgifter.

4. Vad är Personuppgifter?

Personuppgifter (”PU”) är all information som (i) direkt och tydligt identifierar en individ, t.ex. ditt namn, eller (ii) kan användas i kombination med annan information för att identifiera en individ, t.ex. din hemadress.

5. Vad är Känsliga personuppgifter?

Känsliga personuppgifter (”Känsliga uppgifter”) är en underkategori till PU som består av mer känslig information än PU. De ger information om etnicitet, religion, nationalitet, politiska åsikter, fackmedlemsskap, sexuella preferenser, sexuell läggning, genetiska uppgifter och biometriska uppgifter.

6. Vilka PU samlar Vi in?

Vi samlar in och hanterar olika typer av PU som rör dig i enlighet med gällande lag. Några exempel är:

 • Företagsnamn och -adress, företagsnummer och mobiltelefonnummer, namn på primär beställningskontakt samt hans eller hennes telefonnummer och e-postadress, namn på andra kundanställda samt deras telefonnummer och e-postadresser, namn och e-postadresser för slutanvändare.

 • Röstmeddelanden, e-postmeddelanden, korrespondens, dokument och andra arbetsprodukter och kommunikation som skapats, lagras eller överförs via våra nätverk, applikationer, enheter, datorer eller kommunikationsutrustning som tillhör oss.

Om du underlåter att tillhandahålla viss information på begäran kan det vara så att vi inte har möjlighet att genomföra alla våra juridiska skyldigheter och avtalsskyldigheter eller genomföra alla åtgärder som till exempel att tillhandahålla dig marknadsföringsmaterial. Vi kommer att göra det tydligt om en sådan situation skulle uppstå samt vilka konsekvenser det skulle få om du inte tillhandahåller dina PU.


7. Vem ger dina PU till Oss?

Vi samlar in dina PU från dig.

8. På vilka rättsliga grunder samlar GOJO in och behandlar dina PU?

Det finns ett antal anledningar till att GOJO samlar in och behandlar dina PU. Några av dessa anledningar är:

 • Du har gett ditt samtycke till detta. Samtycket kan vara skriftligt, muntligt eller implicit.

 • Behandling är nödvändig för att genomföra ett kontrakt mellan dig och GOJO. Vi kan till exempel be om bankkontoinformation för att GOJO ska kunna hantera betalningar vid behov.

 • Behandling är nödvändig för att GOJO ska kunna uppfylla en juridisk skyldighet. GOJO behöver till exempel vissa PU för att vi ska kunna behandla din köporder.

9. Hur använder vi PU vi samlar in från dig?

GOJO använder dina PU:

 • i hanteringen av alla aspekter av kundrelationen eller den potentiella kundrelationen för att erbjuda företagsförmånsprogram

 • för att meddela om förfrågningar från utställningar, provförfrågningar, generella frågor som rör våra produkter och tjänster.

10. Delar GOJO dina PU med tredje part?

 • Ja. GOJO delar i vissa fall dina PU med parter utanför GOJO. Några exempel är:

 • Om du ber oss att göra det eller ger ditt samtycke.

 • För att erbjuda tjänster och förmåner relaterade till kundrelationen/den potentiella kundrelationen. Detta omfattar tredje part som driver administrativa system för kund- och prospektrelationer.

 • Om GOJO säljer ett företag kan dina PU lämnas över till köparen av företaget. Om GOJO köper ett företag kan de få tillgång till PU för kunder till det företaget.

 • När detta krävs enligt lag eller efter beslut av domstol eller annan myndighet.

 • Om GOJO bedömer att det är nödvändigt eller önskvärt för att följa lagen eller för att skydda och försvara vår säkerhet, våra rättigheter, vår egendom eller säkerhet, rättigheter och egendom som tillhör tredje part.

 • När PU är publik information.

 • För att få rådgivning av våra professionella rådgivare.

 • För att erbjuda våra distributörer, kunder och slutanvändare stödprogram.

När vi delar dina PU med en tredje part erbjuder den tredje parten en tjänst till GOJO för att hjälpa oss att hantera vår relation till dig. Vi kräver att de endast använder eller röjer dina PU i det syfte för vilket de tillhandahållits samt att de vidtar rimliga säkerhetsåtgärder för att upprätthålla korrekthet, fullständighet och integritet hos PU:erna samt för att förhindra olaglig åtkomst. Detta gäller inte när vi mottar ett krav eller en begäran från domstol eller andra myndigheter att tillhandahålla dem dina PU eller i nödsituation.

11. Dina rättigheter rörande dina PU.

Du har rätt att bli informerad om varför GOJO samlar in dina PU och hur GOJO använder dina PU. Denna Integritetspolicy ger dig sådan information.

GOJO ger dig åtkomst till dina PU. För att komma åt dina PU:

Kunder i Storbritannien, Spanien och Portugal skicka en förfrågan till GOJOGDPR@GOJO.COM.

Kunder i Frankrike ska kontakta eller skicka en förfrågan till ContactGDPR@gojo.fr.

Kunder i övriga Europa ska skicka en förfrågan till GDPRcontact@gojo.de.

När du begär åtkomst till dina PU kan vi komma att begära specifik information från dig i syfte att bekräfta din identitet. Det finns inga kostnader kopplade till att begära och ta emot dina PU. Om GOJO inte kan erbjuda dig åtkomst till dina PU kommer vi att informera dig om anledningarna till detta så länge vi äger rätt att göra detta enligt lag.

Du har följande rättigheter:

A. Rättelse (även Korrigering).

GOJO försöker vara säkra på att dina PU vi lagrar är korrekta, aktuella och fullständiga. Om du tror att en PU GOJO samlat in om dig är felaktig, ofullständig eller inaktuell kan du begära att denna PU granskas eller korrigeras.

B. Radering (”rätten att bli bortglömd”).

Du kan begära att vi raderar de PU GOJO lagrar om dig. GOJO kan lagra dina PU så länge vi bedömer att det är nödvändigt för att uppfylla syftet vi samlade in dem för.

Det finns omständigheter då gällande lag tillåter oss eller kräver att vi nekar till att radera dina PU. Om vi inte kan radera dina PU kommer vi att informera dig om anledningarna till varför.

C. Begränsning av behandling

Du kan begära att GOJO begränsar behandlingen av dina PU under vissa omständigheter, inklusive om du tror att en PU är oriktig.

D. Dataportabilitet.

Du har rätt att begära ut dina PU från GOJO i maskinläsligt format där behandlingen sker automatiskt.

E. Invändning.

Du har under begränsade omständigheter rätt att invända mot att GOJO behandlar dina PU.

F. Automatisk behandling.

Du har rätt att begära att vi slutar använda dina PU för automatisk behandling så som profilering.

G. Tillbakadragande av samtycke.

När GOJO samlar in och behandlar dina PU baserat på ditt samtycke har du rätt att ta tillbaka ditt samtycke.

H. Definiera riktlinjer för behandling efter din död:

Där detta är tillåtet enligt lag äger du rätt att fastställa riktlinjer för lagring, radering och kommunicering av dina PU efter din död. Dessa riktlinjer kan vara generella eller specifika.

Du har även rätt att lämna klagomål hos en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat i Europeiska unionen där du är bosatt, där du arbetar eller där ett påstått brott mot dataskyddslagstiftningen har ägt rum.

12. Lagring av dina PU

Vi kommer endast att lagra dina PU så länge som krävs för att uppfylla syftet vi samlade in dem för, inklusive i syfte att uppfylla juridiska, bokföringsmässiga eller rapporteringsmässiga skyldigheter.

Generellt innebär detta att vi kommer att lagra dina PU under tiden du har en relation till oss samt tills eventuella tillämpliga preskriptionstider för krav som senare skulle kunna väckas mot oss har löpt ut. Det finns även vissa typer av information, som t.ex. skatteuppgifter, som enligt lag måste lagras under en viss tid.

Under vissa omständigheter kan vi komma att anonymisera dina PU så att de inte längre kan kopplas till dig. I så fall kan vi använda sådan information utan att vidare informera dig.

PU som lämnas av potentiella kunder som inte blir faktiska kunder kommer att lagras under tio (10) år från senaste kontakten med prospekten.

13. Samlar GOJO in eller sparar PU som gäller barn?

Nej. GOJO samlar inte in eller sparar PU som gäller kunders barn.

14. Säkerhet för den insamlade informationen

Det är viktigt för oss att garantera säkerheten för de PU vi samlar in från dig. GOJO använder rimliga fysiska, tekniska och administrativa säkerhetsmetoder för att skydda informationen mot förstörelse, förlust samt obehörig eller olämplig åtkomst eller användning.

15. Vem kan jag kontakta om jag har frågor om mina PU och denna Integritetspolicy?

Kunder i Storbritannien, Spanien och Portugal kan skicka en förfrågan till GOJOGDPR@GOJO.COM.

Kunder i Frankrike kan skicka en förfrågan till ContactGDPR@gojo.fr.

Kunder i övriga Europa kan skicka en förfrågan till GDPRcontact@gojo.de.

16. Ändringar till Integritetspolicyn för kunduppgifter

Datumet då varje version av denna Integritetspolicy för kunduppgifter träder i kraft anges nedan.

Vi kan när som helst ändra denna Integritetspolicy. Vi kommer i så fall att meddela dig om alla ändringar som påverkar dig och ge en förklaring till sådana ändringar.

Datum för ikraftträdande: 22 Oktober 2018