Polityka Prywatności I Ochrony Danych Klientów


Informacje ogólne

Firma GOJO zobowiązuje się do zachowania dokładności i bezpieczeństwa danych osobowych klientów. Niniejsza Polityka Prywatności i Ochrony Danych Klientów (dalej: Polityka prywatności”) określa rodzaje danych osobowych Klientów, które możemy gromadzić, cel ich gromadzenia oraz sposoby ich wykorzystania, a także warunki przekazywania ich stronom trzecim.

W niniejszej Polityce prywatności termin:

a. "Klient” oznacza wszystkich obecnych i potencjalnych klientów firmy GOJO.

b. "Firma GOJO” oznacza firmę GOJO Industries, Inc. oraz wszystkie podmioty zależne i stowarzyszone. Do firmy GOJO odnoszą się również słowa "my” i "nasz”.


1. Dane kontaktowe

Administratorami danych są:

GOJO Industries – Europe Ltd.
Units 5 & 6 Stratus Park
Brinklow, Milton Keynes
Zjednoczone Królestwo
MK10 0DE
GOJOGDPR@GOJO.COM.

GJF Holding SAS
8 rue Leon Jouhaux
77183 Croissy-Beaubourg
Francja
ContactGDPR@gojo.fr.

Laboratoires Prodene Klint
8 rue Léon Jouhaux
77183 Croissy-Beaubourg
France
ContactGDPR@gojo.fr.

Prodene GmbH
Im Trutz Frankfurt 55
60322 Frankfurt
Niemcy
GDPRcontact@gojo.de.

Niniejsza Polityka prywatności i ochrony danych klientów opisuje szeroki zakres działań związanych z przetwarzaniem danych. Opiera się ona na obowiązujących przepisach prawa i zasadach uczciwego postępowania z danymi. Jeżeli przepisy prawa w kraju zamieszkania Klienta zostaną zaostrzone, dostosujemy niniejszą Politykę prywatności w taki sposób, aby pozostała zgodna z prawem.

2. Firma GOJO jest spółką globalną z siedzibą w Stanach Zjednoczonych.

Firma GOJO to spółka globalna z siedzibą w Akron w stanie Ohio w Stanach Zjednoczonych. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane do lokali firmy GOJO oraz stronom trzecim, które znajdują się w Stanach Zjednoczonych oraz w innych krajach lub na innych terytoriach, a które nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony danych jak kraj zamieszkania Klienta. Jeżeli Klient zamieszkuje na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), a przekazujemy jego dane osobowe poza EOG, wprowadzamy odpowiednie zabezpieczenia, tak aby przekazanie danych odbyło się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Przekazując dane osobowe Klienta do kraju takiego jak Stany Zjednoczone, którego przepisy o ochronie prywatności nie są uznawane za odpowiednie przez Komisję Europejską, firma GOJO opiera się na zatwierdzonych przez Unię Europejską standardowych klauzulach umownych. Kopię przestrzeganych przez nas standardowych klauzul umownych można uzyskać, pisząc na adres: GOJOGDPR@GOJO.COM.

3. Zastosowanie pozostałych regulaminów firmy GOJO

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie wyłącznie do danych osobowych Klientów, które gromadzimy w sposób inny niż w ramach korzystania z witryny internetowej firmy GOJO przez Klientów, a następnie przetwarzamy, wykorzystujemy i przekazujemy. Inne regulaminy, takie jak nasza Internetowa polityka prywatności, mają zastosowanie do wykorzystania przez nas danych osobowych Klientów.

4. Co to są dane osobowe?

Dane osobowe ("DO”) oznaczają wszelkie informacje, które (i) bezpośrednio i wyraźnie identyfikują osobę fizyczną, na przykład imię i nazwisko, lub (ii) mogą być wykorzystywane w połączeniu z innymi informacjami w celu identyfikacji osoby fizycznej, na przykład adres domowy.

5. Co to są wrażliwe dane osobowe?

Wrażliwe dane osobowe ("Dane wrażliwe”) to podzbiór danych osobowych o charakterze bardziej poufnym niż DO. Dotyczą rasy, religii, pochodzenia narodowego, poglądów politycznych, przynależności do związków zawodowych, preferencji seksualnych, orientacji seksualnej, danych genetycznych i biometrycznych.

6. Jakie DO gromadzimy?

Gromadzimy i przechowujemy różne rodzaje danych osobowych, zachowując zgodność z obowiązującym prawem. Oto kilka przykładów:

 • Nazwa i adres przedsiębiorstwa; numery telefonów służbowego i komórkowego; nazwisko głównej osoby upoważnionej do kontaktu ws. zakupów oraz jej numer telefonu i adres e-mail; nazwiska pozostałych pracowników obsługi klienta oraz ich numery telefonów i adresy e-mail; nazwiska i adresy e-mail użytkowników końcowych.

 • Poczta głosowa, adresy e-mail, korespondencja, dokumenty i inne produkty robocze oraz korespondencja tworzona, przechowywana lub przesyłana przy użyciu naszych sieci, aplikacji, urządzeń, komputerów lub sprzętu komunikacyjnego.

Jeżeli Klient nie poda określonych informacji na żądanie, możemy nie być w stanie wykonać wszystkich naszych prawnych i umownych zobowiązań lub przeprowadzić wszystkich działań, takich jak dostarczanie materiałów marketingowych. Wyjaśnimy, czy i kiedy wystąpi taka sytuacja oraz jakie będą konsekwencje nieprzekazania danych osobowych.


7. Kto przekazuje nam DO?

Gromadzimy dane osobowe od Klientów.

8. Na jakiej podstawie prawnej firma GOJO gromadzi i przetwarza DO Klientów?

Istnieje wiele powodów, dla których firma GOJO gromadzi i przetwarza DO Klientów. Powody te obejmują:

 • Zgodę udzieloną przez Klienta. Zgoda może mieć formę pisemną, ustną lub dorozumianą.

 • Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy pomiędzy Klientem a firmą GOJO. Na przykład możemy poprosić o informacje o koncie bankowym, aby firma GOJO mogła w razie potrzeby przetwarzać płatności.

 • Przetwarzanie danych jest niezbędne, aby firma GOJO mogła wywiązać się ze swoich zobowiązań prawnych. Na przykład firma GOJO potrzebuje określonych DO, aby umożliwić nam realizację zamówienia zakupowego.

9. W jaki sposób wykorzystujemy DO zgromadzone od Klientów?

Firma GOJO wykorzystuje DO Klientów do:

 • Zarządzania wszystkimi aspektami relacji z klientem lub potencjalnym klientem. Tworzenia programów motywacyjnych dla przedsiębiorstw.

 • Powiadamiania o zapytaniach dotyczących wystaw, próbek, ogólnych zapytaniach dotyczących naszych produktów i usług.

10. Czy firma GOJO udostępnia DO Klientów stronom trzecim?

 • Tak. Firma GOJO niekiedy udostępnia DO podmiotom spoza firmy GOJO. Przykłady:
 • Na żądanie Klienta lub za zgodą Klienta.

 • W celu świadczenia usług i zapewnienia korzyści związanych z relacjami z klientem bądź potencjalnym klientem. Obejmują one również strony trzecie, które obsługują systemy zarządzania relacjami z klientami i potencjalnymi klientami.

 • Jeżeli firma GOJO sprzedaje przedsiębiorstwo, DO mogą zostać wysłane do podmiotu kupującego przedsiębiorstwo. Jeżeli firma GOJO zakupi przedsiębiorstwo, może ona przejąć DO klientów tego przedsiębiorstwa.

 • W przypadku gdy wymaga tego prawo lub postanowienie sądu lub innej instytucji rządowej.

 • Jeżeli firma GOJO uzna, że konieczne lub pożądane jest osiągnięcie zgodności z przepisami prawa lub ochrona, lub obrona naszego bezpieczeństwa, praw, własności lub własności stron trzecich.

 • W przypadku gdy DO zostały podane do publicznej wiadomości.

 • W celu zwrócenia się o poradę do naszych doradców biznesowych.

 • W celu przygotowania programów motywacyjnych dla naszych dystrybutorów, klientów i użytkowników końcowych.

Gdy udostępniamy dane osobowe Klienta stronie trzeciej, strona ta świadczy usługi na rzecz firmy GOJO, aby pomóc nam w zarządzaniu naszymi relacjami z Klientem. Wymagamy od nich, aby wykorzystywali lub ujawniali dane osobowe Klienta wyłącznie do celów, dla których zostały one udostępnione, oraz aby stosowali odpowiednie zabezpieczenia w celu zachowania ich dokładności, kompletności i integralności, a także w celu uniemożliwienia nielegalnego dostępu. Nie dotyczy to sytuacji, w których otrzymujemy nakaz lub wniosek od sądu lub innej agencji rządowej o przekazanie danych osobowych lub w nagłych przypadkach.

11. Prawa Klienta dotyczące danych osobowych.

Klient ma prawo do informacji o tym, dlaczego firma GOJO gromadzi dane osobowe Klienta i w jaki sposób firma GOJO wykorzystuje dane osobowe Klienta. Niniejsza Polityka prywatności dostarcza takich informacji.

Firma GOJO zapewni Klientom dostęp do ich danych osobowych. Aby uzyskać dostęp do DO:

Klienci zamieszkujący w Zjednoczonym Królestwie, Hiszpanii i Portugalii powinni wysłać zapytanie na adres GOJOGDPR@GOJO.COM.

Klienci zamieszkujący we Francji powinni wysłać zapytanie na adres ContactGDPR@gojo.fr.

Klienci zamieszkujący w Europie powinni wysłać zapytanie na adres GDPRcontact@gojo.de.

Jeżeli Klient poprosi o dostęp do swoich danych osobowych, będziemy mogli zażądać od niego konkretnych informacji, które umożliwią nam potwierdzenie jego tożsamości. Za prośby o dostęp i uzyskiwanie danych osobowych Klientów nie nalicza się żadnych opłat. Jeżeli firma GOJO nie będzie w stanie zapewnić dostępu do danych osobowych, poinformujemy Klienta o przyczynach tego stanu w zakresie dozwolonym przez prawo.

Klient ma następujące prawa:

A. Sprostowanie (znane również jako Korekta).

Firma GOJO dokłada starań, aby zapewnić, że posiadane przez nas dane osobowe są dokładne, aktualne i kompletne. Jeżeli Klient uważa, że DO zbierane przez firmę GOJO są nieprawidłowe, niekompletne lub nieaktualne, Klient może poprosić o ich rewizję lub poprawienie.

B. Usunięcie („prawo do bycia zapomnianym”).

Klient może poprosić o usunięcie jego danych osobowych przechowywanych przez firmę GOJO. Firma GOJO może zachować dane osobowe Klienta tak długo, jak długo uważamy, że jest to konieczne do osiągnięcia celów, dla których zostały one zgromadzone.

Zdarzają się przypadki, w których obowiązujące prawo zezwala nam na odmowę usunięcia danych osobowych Klienta lub wymaga od nas takiej odmowy. Jeżeli nie będziemy mogli usunąć danych osobowych Klienta, poinformujemy Klienta o przyczynach tego stanu.

C. Ograniczenie przetwarzania danych.

Klient może zażądać, aby firma GOJO ograniczyła przetwarzanie jego danych osobowych w pewnych okolicznościach, włączając w to przekonanie, że dane te nie są dokładne.

D. Przenoszenie.

Klient ma prawo do otrzymywania od firmy GOJO swoich danych osobowych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

E. Sprzeciw.

W ograniczonych okolicznościach Klient ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez firmę GOJO.

F. Przetwarzanie automatyczne.

Klienci mają prawo zwrócić się do nas z prośbą o zaprzestanie wykorzystywania danych osobowych Klientów do automatycznego przetwarzania danych, takiego jak profilowanie.
G. Cofnięcie zgody.

Jeżeli firma GOJO gromadzi i przetwarza dane osobowe Klientów w oparciu o ich zgodę, Klienci mają prawo do cofnięcia zgody.

H. Określanie wytycznych pośmiertnych:

O ile zezwalają na to przepisy prawa, można określić wytyczne dotyczące przechowywania, usuwania i przekazywania danych osobowych po śmierci. Wytyczne te mogą mieć charakter ogólny lub szczegółowy.

Klient ma również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym zamieszkuje, pracuje lub w którym doszło do domniemanego naruszenia prawa ochrony danych.

12. Przechowywanie DO Klienta

Dane osobowe będą przechowywane jedynie tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których je zebraliśmy, w tym do celów spełnienia wszelkich wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych.
Ogólnie rzecz biorąc, oznacza to, że zachowamy dane osobowe Klientów na czas trwania współpracy Klienta z nami oraz na okres przedawnienia roszczeń, które mogą zostać wniesione przeciwko nam w późniejszym terminie. Istnieją również pewne rodzaje danych, takie jak rejestry podatkowe, które muszą być przechowywane przez określony czas zgodnie z prawem.

W pewnych okolicznościach możemy zanonimizować dane osobowe Klientów, tak aby nie mogły być już powiązane z danymi Klientami, w którym to przypadku możemy wykorzystać takie informacje bez konieczności powiadamiania Klientów o tym fakcie.

DO dostarczane przez potencjalnych klientów, którzy nie stają się rzeczywistymi klientami, będą przechowywane przez dziesięć (10) lat po ostatnim kontakcie z potencjalnym klientem.

13. Czy firma GOJO gromadzi lub zachowuje DO o dzieciach?

Nie. Firma GOJO nie gromadzi ani nie zachowuje DO w odniesieniu do dzieci Klientów.

14. Bezpieczeństwo gromadzonych danych

Zobowiązujemy się do ochrony bezpieczeństwa danych osobowych gromadzonych od Klientów. Firma GOJO stosuje odpowiednie fizyczne, techniczne i administracyjne środki bezpieczeństwa, aby pomóc chronić informacje przed zniszczeniem, utratą oraz nieuprawnionym lub niewłaściwym dostępem lub wykorzystaniem.

15. Z kim Klient może skontaktować się w przypadku pytań dotyczących jego danych osobowych i niniejszej Polityki prywatności?

Klienci zamieszkujący w Zjednoczonym Królestwie, Hiszpanii i Portugalii powinni wysłać zapytanie na adres GOJOGDPR@GOJO.COM.

. Klienci zamieszkujący we Francji powinni wysłać zapytanie na adres ContactGDPR@gojo.fr.

Klienci zamieszkujący w Europie powinni wysłać zapytanie na adres GDPRcontact@gojo.de.

Klienci zamieszkujący w Europie powinni wysłać zapytanie na adres GDPRcontact@gojo.de. 16. Zmiany w Polityce prywatności i ochrony danych klientów

Data wejścia w życie każdej wersji niniejszej Polityki prywatności i ochrony danych klientów została podana poniżej.

Możemy dokonać zmian z niniejszej Polityce prywatności i ochrony danych klientów w dowolnym momencie. Powiadomimy Klientów o zmianach, które ich dotyczą, oraz przedstawimy objaśnienie tych zmian.

Data wejścia w życie: 22 październik 2018